Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a pravidlá používania webových stránok a používania súborov cookies pre webové stránky spoločnosti Health Academy s.r.o., so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 273525 (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov” alebo tiež ako ” Zásady ochrany súkromia”).

Nižšie Vás spoločnosť Health Academy s.r.o., so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod číslom C 273525 (ďalej len “Spoločnosť“) informuje o spôsobe zhromažďovania, používania a ochrany informácií, ktoré môžete Spoločnosti poskytnúť pri používaní webových stránok Spoločnosti (ako je tento pojem definovaný nižšie) alebo prostredníctvom webových stránok Spoločnosti. Pred vyplnením akýchkoľvek informácií alebo registráciou na webovej lokalite Spoločnosti si pozorne prečítajte nižšie uvedené informácie. Upozorňujeme, že vstupom na ktorúkoľvek z webových stránok Spoločnosti alebo používaním akýchkoľvek informácií umiestnených na webových stránkach Spoločnosti vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a zaväzujete sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

Spoločnosť prevádzkuje najmä tieto webové stránky: www.goodgout.sk (ďalej spolu len “webové stránky spoločnosti” alebo “webové stránky” a jednotlivo len “webová stránka spoločnosti” alebo “webová stránka“).

1. Autorské práva

V súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov je Spoločnosť oprávnená vykonávať majetkové práva k webovým stránkam Spoločnosti.

Spoločnosť vlastní všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Spoločnosť umiestňuje na webové stránky Spoločnosti, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých obrázkov na webových stránkach, ako aj výberu a usporiadania súborov obsiahnutých na webových stránkach Spoločnosti.

Údaje obsiahnuté na webovej stránke spoločnosti podliehajú autorskoprávnej ochrane a ochrane podľa patentových alebo známkových režimov a akékoľvek použitie, kopírovanie, rozmnožovanie alebo iné nakladanie s údajmi používateľom na komerčné účely je zakázané. V prípade nekomerčného použitia je používateľ povinný zachovať všetky upozornenia alebo odkazy na autorské práva alebo podobné práva. Spoločnosť nezodpovedá používateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s obsahom webovej stránky spoločnosti a v dôsledku prerušenia jej prevádzky. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať webové stránky Spoločnosti bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Presnosť údajov

Napriek všetkým snahám o zabezpečenie správnosti, aktuálnosti a presnosti informácií na webovej stránke spoločnosti, spoločnosť nemôže zaručiť správnosť, presnosť alebo aktuálnosť žiadnej z informácií. Spoločnosť za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody alebo dôsledky používania informácií uvedených na webovej stránke Spoločnosti alebo spoliehania sa na ne.

3. Meno a kontaktné údaje subjektu zodpovedného za spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje spracúvané Spoločnosťou ako prevádzkovateľom [podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”)].

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00, e-mail: gdpr@healthacademy.sk.

4. Oblasť pôsobenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie osobných údajov na webovej stránke Spoločnosti a následné spracovanie týchto údajov Spoločnosťou.

Tieto zásady slúžia aj na poskytnutie informácií podľa článkov 13 a 14 GDPR týkajúcich sa spracovania údajov nad rámec ich zberu prostredníctvom tejto webovej stránky. Z tohto dôvodu vám v konkrétnych prípadoch poskytneme aj samostatné zásady spracovania údajov pre konkrétne činnosti spracovania.

5. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov a povaha a účel ich spracovania

Nižšie sú uvedené účely, na ktoré zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, a právne základy ich používania. Upozorňujeme, že nie všetky nižšie uvedené spôsoby použitia sa vzťahujú na každú osobu.

5.1 Keď navštívite internetovú stránku Spoločnosti

Ak ste na webovej stránke Spoločnosti, prehliadač používaný vo vašom zariadení automaticky odošle informácie nášmu webovému serveru. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do súboru protokolu. Zhromažďujú a ukladajú sa automaticky bez vášho zásahu:

 • IP adresa zariadenia, z kterého bola webová stránka načítaná,
 • dátum a čas prístupu,
 • meno a adresa URL načítaného súboru,
 • web, z ktorého ste přišli (odkazujúca adresa URL),
 • web načítaný z webovej stránky,
 • prehliadač na Vašom zariadení a prípadne operačný systém a názov Vášho poskytovateľa prístupu.

Vyššie uvedené údaje spracovávame pre následujúce účely:

 • aby sme zabezpečili bezproblémové vytvorenie pripojenia k webovým stránkam,
 • aby sme zabezpečili pohodlné používanie webových stránok,
 • k analýze bezpečnosti a stability systému,
 • k ďalším administratívnym účelom.

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. V žiadnom prípade nepoužívame zhromaždené údaje na účely vyvodzovania záverov o vás.

Vaše osobné údaje sa nespracúvajú na iné účely a vymažú sa hneď, ako ich spracovanie prestane byť potrebné. V prípade zaznamenávania vašich osobných údajov na účely zobrazenia webovej stránky sa vymazanie uskutoční hneď, ako opustíte webovú stránku. Vaše osobné údaje sa zo záznamových súborov vymažú najneskôr po 12 mesiacoch. Ak sa vaše osobné údaje ukladajú z iných dôvodov, sú anonymizované tak, aby ste s nimi nemohli byť nijakým spôsobom spájaní alebo identifikovaní.

Okrem toho používame súbory cookies, keď navštívite webové stránky Spoločnosti. Podrobnejšie informácie o nich nájdete v článku 6 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

5.2 Keď nás kontaktujete e-mailom

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej vyššie v článku 3 týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára uverejneného na webovej stránke Spoločnosti.

Ak tak urobíte, vaše osobné údaje, ktoré odošlete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, budú uložené. Právnym základom pre spracovanie údajov na účely kontaktovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili po spracovaní vašej žiadosti, vymažeme, ak už nie sme právne oprávnení alebo povinní ich ďalej spracúvať.

5.3 Keď sa prihlásite k odberu newsletteru, v ktorom Vás budeme informovať o novinkách a zľavách

Ak máte ako návštevník webovej stránky Spoločnosti záujem o zasielanie newsletteru alebo obchodných oznámení, spracúvame vami poskytnuté osobné údaje na tento účel na základe vášho súhlasu, vždy v rozsahu vašej e-mailovej adresy a vášho mena. Ak nám poskytnete aj iné identifikačné údaje (napr. vaše priezvisko), budeme na uvedené účely spracúvať aj tieto údaje. Obchodné oznámenia, ktoré vám zasielame, sa vždy týkajú len našich vlastných služieb a produktov, ktoré distribuujeme a/alebo predávame.

Vaše osobné údaje začneme spracúvať až po tom, ako vyplníte svoje údaje v príslušnom formulári na zasielanie noviniek a následne potvrdíte svoje želanie dostávať novinky podľa pokynov v e-maile, ktorý od nás dostanete. Ak svoje želanie dostávať newsletter nepotvrdíte, vaše údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať, kým svoj súhlas neodvoláte. Po uplynutí tohto obdobia ich budeme spracúvať len vtedy, ak to ustanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov, a to len v obmedzenom rozsahu na nevyhnutný čas.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov ste udelili dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na príslušný odkaz v zaslanom informačnom bulletine, alebo zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@healthacademy.sk, alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu nášho sídla uvedenú v článku 3. Zásady ochrany osobných údajov.

5.4 Keď sa zaregistrujete do našej sekcie pre odborníkov

V prípade, že ste odborníkom v zmysle §2a zákona č. 40/1995 Z. z., t. j. ste osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a máte záujem, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke Spoločnosti (ak je takáto možnosť na webovej stránke Spoločnosti vytvorená) v našej sekcii pre odbornú verejnosť, v ktorej budete mať prístup k článkom, a bude vám slúžiť na rozšírenie vašich vedomostí a informácií vo vašej profesii v oblasti medicíny.

Vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného registračného formulára, vždy v rozsahu povinných údajov registračného formulára – meno, priezvisko, e-mail. Ak nám poskytnete aj ďalšie svoje identifikačné údaje – telefón, akademický titul, názov a adresu pracoviska, budeme na uvedené účely spracúvať aj tieto údaje.

Vaše osobné údaje začneme spracúvať až po tom, ako vyplníte príslušný registračný formulár na prístup do sekcie pre profesionálov a v registračnom formulári potvrdíte, že ste profesionál v zmysle prvej vety tohto článku, a zároveň vyjadríte súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Kliknutím na “Registrovať” alebo na pole podobného významu odošlete svoju registráciu.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať až do zrušenia vašej registrácie alebo do odvolania vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. Po uplynutí tohto obdobia ich budeme spracúvať len vtedy, ak to ustanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov, a to len v obmedzenom rozsahu na nevyhnutný čas.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete dobrovoľne a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní na adresu gdpr@healthacademy.sk alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní na adresu nášho sídla uvedenú v článku 3. Zásady ochrany osobných údajov.

5.5 Keď poskytnete súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Ak ste odborníkom v zmysle § 2a zákona č. 40/1995 Z. z, t. j. ste osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a máte o to záujem, môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania pravidelných newsletterov, reklamných oznámení týkajúcich sa ponuky produktov distribuovaných a/alebo predávaných Spoločnosťou, zasielania informácií o organizovaných podujatiach, zasielania propagačných materiálov určených pre odbornú a/alebo laickú verejnosť, kontaktovania pri prieskume trhu a marketingovom prieskume (ďalej spoločne len “marketingové účely“). Kontaktovanie (zasielanie) sa uskutočňuje osobnou návštevou, poštou v papierovej podobe, e-mailom alebo telefonicky.

Vaše osobné údaje začneme spracúvať (i) po vyplnení súhlasu so spracúvaním osobných údajov [ak nám súhlas udelíte v tlačenej forme – Súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo nám súhlas udelíte vyplnením registračného formulára na webovej stránke Spoločnosti v našej osobnej prítomnosti (napr. na kongrese)] alebo (ii) po vyplnení príslušného registračného formulára na webovej stránke Spoločnosti a potvrdení súhlasu na marketingové účely podľa pokynov v e-maile, ktorý od nás dostanete.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov a adresa pracoviska, t. j. v rozsahu údajov, ktoré ste uviedli v súhlase/registračnom formulári.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 3 rokov odo dňa udelenia vášho súhlasu alebo do odvolania vášho súhlasu. Po uplynutí tohto obdobia ich budeme spracúvať len vtedy, ak to ustanovujú osobitné právne ustanovenia alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov, a to len v obmedzenom rozsahu na nevyhnutný čas.

S týmto spracovaním svojich osobných údajov súhlasíte dobrovoľne a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na príslušný odkaz v zaslanom informačnom bulletine/propagačnom oznámení alebo v akomkoľvek inom podobnom dokumente zaslanom vám elektronicky (alebo telefonicky) na marketingové účely, alebo zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@healthacademy.sk, alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu nášho sídla uvedenú v článku 3. Zásady ochrany osobných údajov.

5.6 Keď sa zúčastníte súťaže

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov v rámci súťaží je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Účelom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti so súťažami je plnenie zmluvy o účasti v súťaži medzi vami a spoločnosťou. V prípade spracúvania vašich osobných údajov v kontexte súťaží dochádza k vymazaniu údajov po úplnom ukončení súťaže a uplynutí 6 mesiacov od ukončenia súťaže. V prípade, že sa stanete výhercom, vaše osobné údaje sa spracúvajú po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia súťaže, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú dlhšiu dobu.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu stanovenom v pravidlách konkrétnej súťaže.

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súvislosti s vašou účasťou v súťaži môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@healthacademy.sk alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu nášho sídla uvedenú v článku 3. Zásady ochrany osobných údajov. V takom prípade sa už nebudete môcť zúčastniť na súťaži. Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené počas účasti v súťaži, budú v tomto prípade vymazané.

5.7. Keď nám odošlete alebo zverejníte hodnotenie produktu

V prípade, že nám pošlete alebo zverejníte na našich webových stránkach alebo sociálnych médiách recenzie našich produktov, ktoré ste si zakúpili a vyskúšali.

Svoje hodnotenie poskytujete dobrovoľne a vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@healthacademy.sk alebo zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu nášho sídla uvedenú v bode 3. Zásady ochrany osobných údajov.  Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Nemáte teda povinnosť poskytnúť nám svoje osobné údaje na tento účel.

6. Cookies

S cieľom zlepšiť služby, ktoré vám poskytujeme, používa webová stránka spoločnosti súbory cookie. Ide o malé súbory, ktoré ukladajú informácie o vašom webovom prehliadači, nie o vás. Niektoré súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky Spoločnosti, iné sa používajú na zlepšenie kvality webovej stránky a spokojnosti používateľov.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré pochádzajú z inej domény, ako je doména webovej stránky spoločnosti, ktorú ste navštívili, a ktoré používame na reklamné a propagačné účely.

Podľa právnych predpisov môžeme ukladať súbory cookies do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku webovej stránky Spoločnosti. Na všetky ostatné typy súborov cookies potrebujeme váš súhlas.

Používané cookies sa líšia svojou expiráciou. Tie sú detailne uvedené v sekcii Prehlásenie cookies“.  

Čo súbory cookies väčšinou umožňujú?

 • zapamätať si prihlasovacie údaje, aby ste ich nemuseli zakaždým zadávať;
 • zaistiť bezpečnosť po prihlásení;
 • zabezpečiť jednotný a funkčný vzhľad celého webu;
 • zapamätať si miesto, na ktoré ste sa dostali v určitom poradí;
 • skrátiť času načítania navštívených stránok;
 • upraviť a správne zacieliť reklamu;
 • analyzovať výkon rôznych predajných kanálov; a
 • zvýšiť užívateľské pohodlie webových stránok, skvalitniť online služby.

Aké typy cookies internetová stránka Spoločnosti používa?

 • Technické a nevyhnutné (nutné) cookies

Tieto súbory cookie potrebujeme na to, aby sme vám mohli ponúknuť správne fungujúce webové stránky spoločnosti a aby ste mohli využívať nami poskytované služby.

 • Analytické (štatistické) cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú vyhodnocovať používanie webovej stránky Spoločnosti a jej návštevnosť. Tieto súbory cookies sa používajú aj na skúmanie zvykov návštevníkov alebo napríklad obľúbenosti obsahu s cieľom zlepšiť služby, ktoré poskytujeme. V niektorých prípadoch môžu tieto súbory cookies zaznamenávať IP adresy (t. j. elektronické adresy počítačov pripojených k internetu) na účely analýzy trendov, správy webovej lokality, sledovania pohybu používateľov a zhromažďovania všeobecných a nešpecifických demografických informácií.

 • Marketingové (profilujúce) cookies

Používajú sa na sledovanie návštevníkov webovej stránky Spoločnosti. Zámerom je zobrazovať reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivých používateľov, a preto je hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 • Neklasifikované cookies

Sú to súbory cookies, ktoré sme v procese klasifikácie spolu s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookie. Po klasifikácii budú zaradené do jednej zo skupín technických a nevyhnutných, štatistických (analytických), preferenčných alebo marketingových súborov cookie.

Ako konkrétne upraviť nastavenia cookies?

Ako nastaviť alebo upraviť/zmeniť svoj súhlas so súbormi cookies, nájdete v časti “Cookies”.

Kde nájdem zoznam a nastavenie používaných súborov cookies na doméne internetovej stránky Spoločnosti?

Zoznam nájdete tu v sekcii „Cookies “.

7. Odovzdávanie údajov

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám (príjemcom), ak:

 • ste poskytli výslovný súhlas s jedným či viacerými konkrétnymi účelmi podľa článku 6 odst. 1 prvej vety písm. a) GDPR;
 • zverejnenie podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a neexistuje dôvod domnievať sa, že máte prevažujúci ochranný záujem na tom, aby vaše údaje neboli zverejnené;
 • v prípade, že existuje zákonná povinnosť poskytnúť podľa článku 6 ods. 1 prvej vety písm. c) GDPR;
 • je to právne prípustné na plnenie zmluvných povinností podľa článku 6 ods. 1 prvej vety písm. b) GDPR;
 • si necháme osobné údaje spracovať v súlade s článkom 28 GDPR.

8. Príjemcovia, spracovávatelia

Osobné údaje, ktoré má Spoločnosť k dispozícii, sa spracúvajú a uchovávajú v rámci Spoločnosti. Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase alebo oprávnenom záujme Spoločnosti, osobné údaje môžu spracovávať aj niektorí dodávatelia alebo poskytovatelia služieb Spoločnosti. Dodávatelia a poskytovatelia, ktorí spolupracujú so Spoločnosťou, sú starostlivo vyberaní najmä na základe záruk, ktoré poskytujú na zabezpečenie technickej a organizačnej ochrany nami prenášaných osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov môžu pre Spoločnosť vykonávať len sprostredkovatelia, a to len na základe zmluvy o spracúvaní údajov. Spoločnosť môže na legitímne účely poskytnúť osobné údaje nasledujúcim príjemcom vo vyššie uvedenom zmysle:

 • dodávateľom za účelom plnenia zmluvy a ochrany práv a oprávnených záujmov Spoločnosti (z oblasti marketingu a komunikácie, IT, dát);
  • poskytovateľom právnych služieb a poradenstva;poskytovateľom poštových a komunikačných služieb a služieb elektronických komunikácií;poskytovateľom e-mailingovej služby (Ecomail );
  • poskytovateľom reklamných a analytických systémov (Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Seznam.cz, a.s. ).

Aktuálny zoznam príjemcov, vrátane spracovateľov je možné si vyžiadať na kontaktoch administrátora uvedených v čl. 3. Zásad ochrany osobných údajov.

9. Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Naša Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje priamo alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov predovšetkým v Českej republike alebo v Európskej únii (ďalej len ““), kde platia a sú účinné rovnaké podmienky ochrany a bezpečnosti spracúvania osobných údajov pre celú EÚ alebo Európsky hospodársky priestor (ďalej len “EHS“) prostredníctvom nariadenia GDPR.

Vo výnimočných prípadoch sa osobné údaje prenášajú do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. V týchto prípadoch pred prenosom osobných údajov posudzujeme, či vybraný prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytuje primerané záruky a podmienky vrátane vymožiteľnosti vašich práv ako dotknutej osoby, pričom posudzujeme účinnú právnu ochranu osobných údajov v danej krajine. Prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa teda môže uskutočniť len vtedy, ak sú tieto podmienky splnené:

 • existuje rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa vybranej tretej krajiny/medzinárodnej organizácie, v ktorom sa uvádza, že tretia krajina/medzinárodná organizácia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
 • vybraný sprostredkovateľ alebo subsprostredkovateľ je schopný poskytnúť primerané organizačné a technické záruky a v krajine sprostredkovateľa alebo subsprostredkovateľa existuje vymožiteľnosť práv dotknutých osôb a účinná právna ochrana dotknutých osôb.

Vhodnými zárukami môžu byť:

 • právne záväzné a vykonateľné nástroje medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnými subjektmi;
 • záväzné podnikové pravidlá;
 • štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou;
 • štandardné doložky o ochrane údajov prijaté príslušným dozorným orgánom a schválené Európskou komisiou;
 • dohodnutý kódex správania so záväznými a vymáhateľnými povinnosťami spracovateľa v tretej krajine uplatňovať primerané záruky, a to aj s ohľadom na práva dotknutých osôb;
 • dohodnutý mechanizmus certifikácie spolu so záväznými a vynútiteľnými povinnosťami sprostredkovateľa v tretej krajine uplatňovať primerané záruky, a to aj s ohľadom na práva dotknutých osôb.

Pre súbory cookies používame okrem iného služby spoločnosti Google Inc., ktorá má sídlo mimo EÚ, v USA.

10.  Doba, počas ktorej sú Vaše osobné údaje uložené v Spoločnosti

Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné, a archivuje ich v súlade so zákonnými lehotami stanovenými zákonom.

Pri spracovaní vašich údajov na konkrétne účely dodržiavame pravidlá minimalizácie údajov. To znamená, že zhromažďujeme len údaje, ktoré potrebujeme na konkrétny účel. Spoločnosť zároveň stanovila prísne interné pravidlá, ktoré overujú zákonnosť uchovávania osobných údajov; spoločnosť teda neuchováva osobné údaje dlhšie, ako je oprávnená.

Údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, uchovávame tak dlho, kým je súhlas platne udelený. Po uplynutí tohto obdobia budete požiadaní o opätovné udelenie súhlasu (aby sa predišlo pochybnostiam, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť).

Vo výnimočných prípadoch, napríklad v priebehu súdneho sporu, môžeme dokumenty obsahujúce vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Ide najmä o prípady, keď musíme poskytnúť dôkazy v súdnom spore, správnom konaní alebo na účely výkonu rozhodnutia (vzhľadom na zákonné premlčacie lehoty podľa platného Občianskeho zákonníka, napr. v súvislosti s poskytnutými zárukami).

Po zániku právneho dôvodu spracúvania osobných údajov ich spoločnosť bezodkladne vymaže.

Aby sa predišlo pochybnostiam, samotný súhlas a všetky zmeny alebo odvolanie vášho súhlasu uchovávame pre naše oprávnené záujmy po celú dobu platnosti súhlasu a maximálne 5 rokov po jeho vypršaní (odvolaní).

11. Sociálne médiá

Webové stránky Spoločnosti môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou a na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady. Ak prostredníctvom týchto odkazov vstúpite na iné webové stránky, prevádzkovatelia týchto webových stránok od vás môžu zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade so svojimi vlastnými zásadami, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad.

Webová stránka Spoločnosti vám tiež môže poskytnúť možnosť zdieľať alebo sledovať informácie o stránke prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovaných tretími stranami (napr. prostredníctvom odkazov “zdieľať”, “páči sa mi”, “sledovať”).

Túto funkciu ponúkame, aby sme zvýšili záujem o stránku medzi používateľmi sociálnych sietí a umožnili vám zdieľať alebo sledovať názory, novinky a odporúčania z webovej stránky spoločnosti s vašimi kontaktmi. V každom prípade by ste mali mať na pamäti, že zdieľanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí môže mať za následok ich zhromažďovanie prevádzkovateľom siete a ich verejnú dostupnosť, a to aj prostredníctvom internetových vyhľadávačov.

Aby ste pochopili ich zásady ochrany osobných údajov, mali by ste si vždy prečítať príslušné zásady a informácie všetkých webových stránok, ktoré navštevujete, alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých zdieľate osobné údaje.

12. Práva subjektov údajov

Máte právo najmä na:

 • podľa článku 15 GDPR získať od nás informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, najmä o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanom období uchovávania osobných údajov, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo vznesenie námietky, existencii práva na podanie sťažnosti, pôvode vašich údajov, ak ich nezískame my, a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne príslušných informácií o ich podrobnostiach;
 • podľa článku 16 GDPR požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie osobných údajov, ktoré sme o vás uložili, bez zbytočného odkladu;
 • podľa článku 17 GDPR požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sme o vás uložili, ak spracúvanie nie je nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak máte pochybnosti o presnosti údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale odmietate ich vymazať, a ak osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak ste namietali proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR;
 • podľa článku 20 GDPR požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, štandardnom a strojovo čitateľnom formáte alebo o ich odovzdanie inej zodpovednej osobe;
 • podľa článku 21 GDPR právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú – pozri časť 11 Zásad ochrany osobných údajov nižšie;
 • podľa článku 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám predtým udelili; v dôsledku toho nebudeme môcť v budúcnosti pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu;
 • podľa článku 77 GDPR podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorný orgán môžete zvyčajne kontaktovať v mieste svojho obvyklého bydliska, pracoviska alebo v sídle Spoločnosti. Dozorný orgán je
  • v Slovenskej republike – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

13. Právo vzniesť námietku

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR, ak existujú dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie alebo ak je námietka zameraná na priamy marketing. V prípade priameho marketingu máte právo podať všeobecnú námietku, ktorej vyhovieme bez uvedenia konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu alebo odmietnutie spracovania, stačí poslať e-mail na adresu gdpr@healthacademy.sk.

14. Bezpečnosť údajov

Uvedomujeme si dôležitosť zabezpečenia vašich osobných údajov a robíme všetko pre to, aby sme ich ochránili pred zneužitím, zásahom, stratou, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Na ochranu vašich osobných údajov sme zaviedli niekoľko bezpečnostných opatrení. Napríklad máme zavedené kontroly prístupu, používame firewally a zabezpečené servery a osobné údaje šifrujeme.

Zavádzame tiež vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

15. Aktuálnosť a zmeny týchto Zásad ochrany osobnýchch údajov

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné a účinné od 1.3.2023.

Vyššie uvedené zásady spracovania osobných údajov môžeme zmeniť v dôsledku vylepšenia našej webovej stránky a ponúk poskytovaných prostredníctvom našej webovej stránky alebo v dôsledku zmeny právnych požiadaviek.