Pravidlá spotrebiteľskej súťaže : „Nakúpte Good Gout a vyhrajte Ababu kamarát a 80,- EUR na nákup detské výživy“

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je Health Academy s.r.o., IČO: 059  46 514, so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273525 (ďalej len „Organizátor súťaže” alebo „Organizátor“).

Technický servis súťaže zabezpečuje Health Academy s.r.o., IČO: 059  46 514, so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273525 (ďalej len „Technický správca“).

2. SÚŤAŽ, TERMÍN A MÍSTO KONANIA SÚŤAŽE

Organizátor súťaže organizuje spotrebiteľskú súťaž s názvom „Nakúpte Good Gout a vyhrajte Ababu kamarát a 80,- EUR na nákup detské výživy“ (ďalej len „Súťaž“, „súťaž“), ktorá bude prebiehať v termíne od  29.02.2024 00:00:00 hod. do 31.03.2024 23:59:59 hod. včetně (ďalej len „Doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

Súťaž je dostupná na  webovej stránke https://www.goodgout.sk/ a https://www.healthfactory.sk/   (ďalej spoločne len “webová stránka súťaže“). Webová stránka súťaže je tiež dôležitým nástrojom komunikácie medzi Organizátorom a účastníkmi.

3. PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?

Táto Súťaž je určená všetkým fyzickým osobám starším ako 18 rokov s adresou doručenia na územiu Slovenskej republiky.  Súťaž nie je určená osobám v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi Súťaže, Technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo fyzickým osobám podnikajúcim, ako aj osobám blízkym týmto osobám v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Všetky osoby, ktoré riadne nespĺňajú podmienky účasti v Súťaži v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto pravidiel, budú zo Súťaže vylúčené. V prípade, že sa ktorákoľvek z vyššie uvedených vylúčených osôb stane výhercom Súťaže, stráca právo na výhru a výhra nebude odovzdaná. (ďalej len „súťažiaci“, „účastník“, „záujemca” alebo „súťažiaci“).

4. ÚČASŤ A PODMIENKY SÚŤAŽE

Účastník sa do súťaže zapojí tak, že súčasne splní všetky nižšie uvedené podmienky súťaže:

 1. v Dobe konania Súťaže bude spĺňať podmienky účasti v Súťaži uvedené v článku 3 vyššie,
 2. v Dobe konania Súťaže a mieste konania súťaže zakúpi produkt Good Gout v ktoromkoľvek e-shope alebo kamennej predajni na území Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Súťažné produkty“) a k tomuto nákupu obdrží od predávajúceho daňový doklad (faktúru alebo účtenku) (ďalej len „súťažný nákup“),
 3. následne, opäť počas Súťažného obdobia, záujemca navštívi webovú stránku súťaže, kde do registračného formulára (ďalej len „súťažný formulár“) uvedie úplné a pravdivé nasledujúce údaje:
 4. svoje meno,
 5. platnú e-mailovú adresu,
 6. názov obchodu, v ktorom bol uskutočnený súťažný nákup.
 1. nákup súťažných produktov sa musí uskutočniť vždy pred odoslaním súťažného formulára, a to v Dobe konania súťaže a v mieste konania súťaže. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že nákup na e-shopu bol uskutočnený v Dobe konania súťaže, pokiaľ záujemca uskutočnil  objednávku v Dobe konania súťaže a zároveň v tom čase obdržal od predávajúceho daňový (účtovný) doklad,
 2. uschová si od predávajúceho daňový doklad (faktúru alebo účtenku). Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že na preukázanie súťažného nákupu, ktorý spĺňa podmienky týchto pravidiel, možno použiť len originály dokladov o zaplatení z elektronickej registračnej pokladnice alebo faktúry (ktoré súťažiaci obdržal od predávajúceho) a ktoré budú jednoznačne preukazovať realizáciu príslušného súťažného nákupu (ďalej aj „súťažný doklad” alebo „súťažná faktúra“),
 3. vyplnením a odoslaním formulára súťaže účastník súťaže potvrdzuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a potvrdzuje, že bol informovaný o spracovaní osobných údajov podľa článku 9 týchto pravidiel súťaže,
 4. Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa súťaže opakovane, vždy však po splnení všetkých pravidiel a podmienok súťaže. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že nákup súťažných produktov (a teda aj súťažného dokladu alebo faktúry) môže naraz zaregistrovať len jeden záujemca (účastník),
 5. momentom doručenia úplne a riadne vyplneného súťažného formulára Technickému správcovi je prihláška zaregistrovaná do Súťaže (ďalej len „registrácia do súťaže“) a záujemca sa stáva súťažiacim.

Súťažiaci bude zároveň prostredníctvom súťažného formulára vyzvaný, či súhlasí/nesouhlasí so spracovaním osobných údajov (e-mail) na marketingové účely za účelom ponuky produktov Organizátora súťaže, a to po dobu 5 rokov od registrácie do Súťaže. Súťažiaci berie na vedomie, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení za účelom priameho marketingu môže kedykoľvek odvolať, a to buď zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu písomne na adresu organizátora súťaže, alebo kliknutím na príslušný odkaz v zaslanom obchodnom oznámení. Ďalšie informácie o ochrane údajov vrátane práv sú uverejnené tu https://www.healthfactory.sk/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

V prípade, že sa nákup súťažných produktov nakoniec neuskutoční (tovar sa neprevezme), súťažiaci bude zo súťaže vylúčený. Okrem toho budú zo Súťaže vylúčené aj nákupy alebo objednávky, pri ktorých účastník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote (alebo v lehote stanovenej predávajúcim), ako aj tí súťažiaci, ktorí nedodržiavajú pravidlá a podmienky tejto súťaže.

Nákupy produktov súťaže uskutočnené v iný dátum, ako je obdobie súťaže, nemôžu byť platne zahrnuté do súťaže.

Podmienkou účasti v Súťaži je nezdieľať informácie o súťaži prostredníctvom sociálnych sietí, označovať (alebo byť fanúšikom) na Instagramovom/Facebookovom účte Organizátora súťaže alebo vyjadriť svoj názor.

Nákupy, vrátane objednávok konkurenčných produktov, sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, od ktorého súťažiaci nakupuje konkurenčné produkty.

Súťaž sa nevzťahuje na žiadnu počiatočnú dojčenskú výživu a potraviny na osobitné lekárske účely vrátane špeciálnej počiatočnej dojčenskej výživy (ďalej len „výrobky vylúčené zo súťaže“). Dojčenie je najprirodzenejší spôsob kŕmenia dojčiat.

5. MECHANIKA

Žrebovanie výhercov sa uskutoční do 20 pracovných dní po ukončení Súťaže alebo po uplynutí Súťažného obdobia. Výhercovia sú vyžrebovaní náhodným výberom z databázy platne zaregistrovaných súťažných formulárov prostredníctvom webovej stránky súťaže. Žrebovanie sa uskutočňuje za účasti dvojčlennej odbornej komisie zloženej zo zamestnancov organizátora súťaže (ďalej len “komisia“). O žrebovaní výhercu sa vypracuje protokol, ktorý podpíše komisia.

Celkovo bude vyžrebovaných 10 výhercov pre Slovenskú republiku.

6. SÚŤAŽNÉ CENY

Organizátor súťaže odovzdáva do Súťaže nasledujúce ceny:

1. až 5. cena

 • Plyšový kamarát Ababu s mangom na hrudi a zároveň
 • Poukážka v hodnote 80,- EUR na nákup akýchkoľvek výrobkov detskej výživy okrem výrobkov vylúčených zo súťaže na https://www.healthfactory.sk/  e-shope  s dopravou zdarma. Výhru nie je možné kombinovať so žiadnym iným zľavovým kódom. Suma nákupu na uplatnenie si výhry musí byť najmenej 80,- EUR vrátane DPH.

ZOZNAM VÍŤAZOV:

Barbora, b****.k****@****il.com
Daniela H.
Eva G.
Kristina Ch.
Monika D.

6. až 10. cena

 • Plyšový kamarát Ababu s mangom na hrudi a zároveň
 • Poukážka v hodnote 60,- EUR na nákup akýchkoľvek výrobkov detskej výživy, okrem výrobkov vylúčených zo súťaže, na https://www.healthfactory.sk/ e-shope  s dopravou zdarma. Výhru nie je možné kombinovať so žiadnym iným zľavovým kódom. Suma nákupu na uplatnenie výhry musí byť najmenej 60,- EUR vrátane  DPH.

ZOZNAM VÍŤAZOV:

František G.
Kristína T.
Zuzana C.
Erika, e****a.h*******@***ail.com
Juraj J.

Do Súťaže je zaradených celkom 10 súťažných cien.

7. OZNAMOVANIE A POSKYTOVANIE CIEN

Vyhodnotenie Súťaže a zverejnenie výhercu na webovej stránke súťaže sa uskutoční bez zbytočného odkladu po ukončení Súťaže, prípadne po žrebovaní výhercov, najneskôr však  do 30.04.2024.

Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailové adresy uvedenej v súťažnom formuláre. V rámci výhernej správy zaslanej e-mailom bude výherca súťaže vyzvaný, aby na víťaznú správu odpovedal (najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania výhernej správy), potvrdil, že je pripravený výzvu prevziať a zaslal ďalšie relevantné informácie na doručenie ceny.

Výherca bude vo víťaznej správe informovaný, že nárok na výhru vzniká až po doručení požadovaných informácií/dokumentov alebo po kontrole požadovaných dokumentov s pozitívnym výsledkom.

Ak výherca neodpovie na výhernú správu do 3 pracovných dní od odoslania výhernej správy Organizátorovi súťaže, alebo výherná správa nie je doručiteľná alebo výherca nepotvrdí, že je pripravený prevziať cenu, potom takýto výherca stráca právo na vydanie výhry.

Podmienkou pre vydanie výhry je zaslanie požadovaných informácií/dokumentov, prípadne po kontrole požadovaných dokladov s pozitívnym výsledkom. Ak súťažiaci nesplní alebo nesplní úplne (napr. neposkytne údaje pre predanie výhry) alebo nesplní túto povinnosť v stanovených lehotách, nárok na vydanie výhry zaniká.

Organizátor ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za (ne)doručenie informácie o výhre, (ne)doručenie odpovede na víťaznú správu, stratu dokumentov počas prepravy. Organizátor ani technický správca nezodpovedajú za (ne)doručenie zásielky (e-mailu) s cenou, ani za prípadné škody spôsobené použitím ceny.

Výhra bude odoslaná na výhercom uvedenú adresu na územiu Slovenskej republiky. V prípade, že výhra (alebo jej časť) umožňuje odovzdanie elektronickou formou, bude výhra (alebo jej časť) odovzdaná touto formou. Výhry budú odoslané / odovzdané do 30 dní od prijatia požadovaných informácií/dokumentov a po potvrdení výhercom, že je pripravený prevziať cenu.

Ak výherca cenu (zásielku) neprevezme, stráca právo na uvoľnenie ceny.  Výhra musí byť vyčerpaná jednorazovo a v lehote platnosti uvedenej na výhre, inak nárok na výhru zaniká.

V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom súťaže, výslovne súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený v súlade s § 84 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) bezplatne použiť meno, začiatočné písmeno priezviska, mesto príp. časť e-mailu, a to všetko na webové stránke súťaže, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora súťaže v súvislosti s touto Súťažou.

Súťažiaci, resp. výherca si nemôže nárokovať žiadnu inú cenu okrem tej, ktorá mu bola poskytnutá. Výhru (cenu) nie je možné vyplatiť v hotovosti. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Vymáhanie účasti na Súťaži či ceny súdnou cestou je vylúčené.

Výherca si je vedomý skutočnosti, že je povinný v prípade získania výhry riadne splniť všetky možné povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä daňových predpisov.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, príjem výhercu z prijatej výhry, ktorej hodnota nepresahuje sumu 350 EUR, je plne oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb a nepodlieha ani odvodom na zdravotné poistenie na Slovensku. Príjem výhercu z prijatej výhry, ktorej hodnota presahuje sumu 350 EUR, je pre výhercu oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb do výšky 350 EUR, a podlieha zdaneniu a odvodom na zdravotné poistenie na Slovensku iba vo výške sumy prevyšujúcej 350 EUR. Výherca je zodpovedný za zdanenie sumy nepeňažnej výhry, ktorá nepodlieha oslobodeniu od dane z príjmov fyzickej osoby, prostredníctvom svojho daňového priznania. Výherca je taktiež zodpovedný za zdravotné odvody, ktoré sa majú z jeho výhry uhradiť. Organizátor súťaže je povinný oznámiť výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry (napr. prostredníctvom preberacieho protokolu k výhre).

V prípade, že sa v čase konania súťaže (Súťažnom obdobiu) platne zúčastní Súťaže menej súťažiacich (alebo podmienky na získanie výhry splní menej súťažiacich, alebo z nejakého iného dôvodu sa všetky ceny nerozdelia) ako ceny v Súťaži, nerozdelené ceny prepadnú Organizátorovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

8. DODATOČNÉ PODMIENKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Právne vzťahy z týchto pravidiel Súťaže vyplývajúce sa riadia právom Českej republiky.

Účastníci súťaže sú viazaní záväznými pravidlami a sú povinní dodržiavať priebežne vyhlasované alebo zverejňované pokyny Organizátora. Účasťou v Súťaži každý účastník súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto pravidiel Súťaže. Účastníci, ktorí nesplnia podmienky tejto Súťaže, budú zo Súťaže vylúčení.

Organizátor súťaže sa týmito pravidlami Súťaže nezaväzuje voči účastníkom súťaže. Účastníci súťaže nemajú nárok na žiadne plnenie od Organizátora súťaže okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách Súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek bez náhrady obmedziť, odložiť, prerušiť, upraviť alebo zrušiť Súťaž. Okrem toho si Organizátor súťaže vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.

Organizátor súťaže a technický správca sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel a v nich obsiahnutých podmienok Súťaže zo strany každého účastníka Súťaže. Všetky záležitosti, spory alebo sťažnosti súvisiace so  Súťažou posudzuje a s konečnou platnosťou rieši Organizátor súťaže.

Organizátor súťaže a technický správca majú právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo Súťaže bez možnosti odvolania v prípade, že takýto súťažiaci poruší pravidlá, koná v rozpore s dobrými mravmi v rámci Súťaže, snaží sa získať výhru podvodným správaním alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzuje dobré meno Organizátora súťaže a/alebo je dôvodne podozrivý z týchto činností,  bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by mohli súťažiteľovi vzniknúť v dôsledku vylúčenia. Rozhodnutie Usporiadateľa súťaže a/alebo Technického správcu je konečné.

Organizátor súťaže ani technický správca nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie ceny, za jej poškodenie, oneskorenie alebo stratupočas prepravy. V prípade, že niektorá z cien nemôže byť  doručená bez zavinenia zo strany Organizátora súťaže alebo technického správcu, táto cena prepadá Organizátorovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Organizátor súťaže nezodpovedá  za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (najmä za funkčnosť internetu) alebo pri prenose údajov akýmikoľvek elektronickými prostriedkami alebo za správanie tretích osôb na internete.  Organizátor súťaže ani Technický správca nezodpovedá za  funkčnosť doručovanie správ či výhier.

Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook/Instagram. Informácie poskytnuté v rámci súťaže prevádzkovateľ siete Facebook/Instagram neposkytuje účastníkovi. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť adresované Organizátorovi Súťaže a nie prevádzkovateľovi siete Facebook/Instagram. Účasťou v Súťaži Účastník berie na vedomie a vyhlasuje, že Facebook nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za žiadne záväzky alebo záväzky vyplývajúce z tejto Súťaže.

Všetky informácie môže každý súťažiaci získať telefonicky +421 919 434 552 v pracovných dňoch od 08:30 do 16:00 alebo prostredníctvom e-mailu: info@healthfactory.sk

Táto Súťaž nie je hazardnou hrou (nespĺňa podmienky hazardných hier).

Ostatné vzťahy nie výslovne upravené týmito pravidlami sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Česká obchodná inšpekcia je orgánom povereným mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou súťažiaceho v tejto Súťaži, na svojom webovom sídle (www.coi.cz) nájde súťažiaci okrem iného informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, kedy takéto konanie možno začať len na návrh súťažiaceho a následne, ak  sa mu to nepodarí  riešiť spor priamo s organizátorom. Forma návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má tiež právo iniciovať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy RSO dostupnej na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporov nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, alebo rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, a jeho použitím nie je dotknuté právo súťažiteľa obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu alebo súd.

9. OSOBNÉ ÚDAJE

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje vstupom do Súťaže ako marketingovú kampaň. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné a odvolanie súhlasu ukončuje účasť v Súťaži. Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia Súťaže, organizácia, riadenie, vyhodnocovanie, kontrola a odovzdávanie cien. Rozsah spracúvaných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, názov a adresa pracoviska podľa týchto pravidiel, informácie o účasti v Súťaži, informácie o výhre, odovzdaní ceny a súvisiaca komunikácia.

Záujemca súťaže môže v rámci súťažného formulára dať súhlas i so zapracovávaním osobných údajov pre marketingové účely za účelom zasielania obchodných ponúk produktov Organizátora súťaže, a to na dobu 5 rokov od registrácie v Súťaži.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci tejto Súťaže je najmä:

 • súhlas s účasťou v Súťaži;
  • v prípade výhercu záujem Organizátora o dokončenie Súťaže a vyhlásenie jej výsledkov;
  • zákonné povinnosti Organizátora (napr. povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, zákona o archívoch a pod.);
  • súhlas so zasielaním obchodných ponúk Organizátora súťaže.

Organizátor spracúva osobné údaje

 • súťažiacim po dobu trvania Súťaže až do odovzdania cien a po dobu 6 mesiacov po jej ukončení;
 • výhercom po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia Súťaže, ak osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu, za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z daňových predpisov, za účelom prípadnej kontroly Organizátora súťaže orgánmi dohľadu a za účelom zabezpečenia právnych nárokov Organizátora.  Osobné údaje poskytnuté súťažiacim, výhercom budú spracované Organizátorom súťaže a Technickým správcom, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľskými spoločnosťami, poskytovateľmi IT služieb a účtovníkmi, daňovými a právnymi poradcami;
 • u súhlasu so zasielaním obchodných ponúk produktov Organizátora súťaže po dobu 5 rokov od registrácie  v Súťaži resp. od udelenia súhlasu.

Osobné údaje účastníkov Súťaže Organizátor spracúva nasledujúcimi spôsobmi a prostriedkami:

 • automatizované spracovanie v informačných systémoch: adresné a identifikačné údaje;
 • ručné spracovanie v papierovej alebo elektronickej podobe.

V rámci spracúvania nebudú osobné údaje súťažiacich prenášané mimo EÚ.

Každý súťažiaci má ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého môže Organizátor získať informácie o tom, či sú jeho osobné údaje spracovávané, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
 2. právo na opravu nesprávnych alebonesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov,
 3. právo na vymazanie údajov, ak zanikne účel spracovania alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov, prípadneprofilovanie,
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na  ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Súťažiaci ako dotknutá osoba je oprávnený uplatniť svoje vyššie uvedené práva prostredníctvom kontaktného e-mailu Organizátora súťaže a Technického správcu: gdpr@healthacademy.cz.

Informácie o vašich ďalších právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nájdete tu https://www.healthfactory.sk/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto pravidlá súťaže platia a sú účinné od 25.02.2024.

V Prahe, dňa 05.02.2024